Lineage for d1av7__ (1av7 -)

  1. Root: SCOP 1.55
  2. 18352Class c: Alpha and beta proteins (a/b) [51349] (97 folds)
  3. 23787Fold c.41: Subtilisin-like [52742] (1 superfamily)
  4. 23788Superfamily c.41.1: Subtilisin-like [52743] (2 families) (S)
  5. 23789Family c.41.1.1: Subtilases [52744] (7 proteins)
  6. 23809Protein Subtilisin [52745] (6 species)
  7. 23851Species Bacillus licheniformis [TaxId:1402] [52748] (15 PDB entries)
  8. 23863Domain d1av7__: 1av7 - [32499]

Details for d1av7__

PDB Entry: 1av7 (more details), 2.6 Å

PDB Description: subtilisin carlsberg l-naphthyl-1-acetamido boronic acid inhibitor complex

SCOP Domain Sequences for d1av7__:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d1av7__ c.41.1.1 (-) Subtilisin {Bacillus licheniformis}
aqtvpygiplikadkvqaqgfkganvkvavldtgiqashpdlnvvggasfvageayntdg
nghgthvagtvaaldnttgvlgvapsvslyavkvlnssgsgsysgivsgiewattngmdv
inmslggasgstamkqavdnayargvvvvaaagnsgnsgstntigypakydsviavgavd
snsnrasfssvgaelevmapgagvystyptntyatlngtxmasphvagaaalilskhpnl
sasqvrnrlsstatylgssfyygkglinveaaaq

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d1av7__ c.41.1.1 (-) Subtilisin {Bacillus licheniformis}
aqtvpygiplikadkvqaqgfkganvkvavldtgiqashpdlnvvggasfvageayntdg
nghgthvagtvaaldnttgvlgvapsvslyavkvlnssgsgsysgivsgiewattngmdv
inmslggasgstamkqavdnayargvvvvaaagnsgnsgstntigypakydsviavgavd
snsnrasfssvgaelevmapgagvystyptntyatlngtmasphvagaaalilskhpnls
asqvrnrlsstatylgssfyygkglinveaaaq

SCOP Domain Coordinates for d1av7__:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1av7__.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1av7__: