Domain d3uxob2: 3uxo B:92-148

Shown in context of the chain.