Domain d3uxob1: 3uxo B:10-91

Shown in context of the chain.