Lineage for Species: Burkholderia gladioli

 1. Root: SCOP 1.61
 2. 199953Class e: Multi-domain proteins (alpha and beta) [56572] (39 folds)
 3. 200057Fold e.3: beta-Lactamase/D-ala carboxypeptidase [56600] (1 superfamily)
 4. 200058Superfamily e.3.1: beta-Lactamase/D-ala carboxypeptidase [56601] (1 family) (S)
 5. 200059Family e.3.1.1: beta-Lactamase/D-ala carboxypeptidase [56602] (8 proteins)
 6. 200263Protein Esterase EstB [69873] (1 species)
 7. 200264Species Burkholderia gladioli [TaxId:28095] [69874] (2 PDB entries)

PDB entries in Species: Burkholderia gladioli:

 1. Domain(s) for 1ci8:
  1. 200267Domain d1ci8a_: 1ci8 A: [64765]
  2. 200268Domain d1ci8b_: 1ci8 B: [64766]
 2. Domain(s) for 1ci9:
  1. 200265Domain d1ci9a_: 1ci9 A: [64767]
  2. 200266Domain d1ci9b_: 1ci9 B: [64768]

More info for Species Burkholderia gladioli [TaxId:28095] from e.3.1.1 Esterase EstB

Timeline for Species Burkholderia gladioli [TaxId:28095] from e.3.1.1 Esterase EstB: