Lineage for Fold j.29: Heat-stable enterotoxin (HSE)

  1. Root: SCOP 1.75
  2. 899091Class j: Peptides [58231] (121 folds)
  3. 899767Fold j.29: Heat-stable enterotoxin (HSE) [58457] (1 superfamily)

Superfamily:

More info for Fold j.29: Heat-stable enterotoxin (HSE)

Timeline for Fold j.29: Heat-stable enterotoxin (HSE):