Lineage for Species: Human (Homo sapiens)

 1. Root: SCOP 1.61
 2. 148221Class a: All alpha proteins [46456] (151 folds)
 3. 148222Fold a.1: Globin-like [46457] (2 superfamilies)
 4. 148223Superfamily a.1.1: Globin-like [46458] (4 families) (S)
 5. 148233Family a.1.1.2: Globins [46463] (18 proteins)
 6. 148559Protein Hemoglobin, beta-chain [46500] (18 species)
 7. 148607Species Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] [46501] (79 PDB entries)

PDB entries in Species: Human (Homo sapiens):

 1. Domain(s) for 1a00:
  1. 148670Domain d1a00b_: 1a00 B: [15469]
   Other proteins in same PDB: d1a00a_, d1a00c_
  2. 148671Domain d1a00d_: 1a00 D: [15470]
   Other proteins in same PDB: d1a00a_, d1a00c_
 2. Domain(s) for 1a01:
  1. 148639Domain d1a01b_: 1a01 B: [15448]
   Other proteins in same PDB: d1a01a_, d1a01c_
  2. 148640Domain d1a01d_: 1a01 D: [15449]
   Other proteins in same PDB: d1a01a_, d1a01c_
 3. Domain(s) for 1a0u:
  1. 148708Domain d1a0ub_: 1a0u B: [15506]
   Other proteins in same PDB: d1a0ua_, d1a0uc_
  2. 148709Domain d1a0ud_: 1a0u D: [15507]
   Other proteins in same PDB: d1a0ua_, d1a0uc_
 4. Domain(s) for 1a0v:
  1. 148715Domain d1a0vb_: 1a0v B: [15508]
   Other proteins in same PDB: d1a0va_, d1a0vc_
  2. 148716Domain d1a0vd_: 1a0v D: [15509]
   Other proteins in same PDB: d1a0va_, d1a0vc_
 5. Domain(s) for 1a0w:
  1. 148686Domain d1a0wb_: 1a0w B: [15485]
   Other proteins in same PDB: d1a0wa_, d1a0wc_
  2. 148687Domain d1a0wd_: 1a0w D: [15486]
   Other proteins in same PDB: d1a0wa_, d1a0wc_
 6. Domain(s) for 1a0x:
  1. 148710Domain d1a0xb_: 1a0x B: [15504]
   Other proteins in same PDB: d1a0xa_, d1a0xc_
  2. 148711Domain d1a0xd_: 1a0x D: [15505]
   Other proteins in same PDB: d1a0xa_, d1a0xc_
 7. Domain(s) for 1a0y:
  1. 148690Domain d1a0yb_: 1a0y B: [15493]
   Other proteins in same PDB: d1a0ya_, d1a0yc_
  2. 148691Domain d1a0yd_: 1a0y D: [15494]
   Other proteins in same PDB: d1a0ya_, d1a0yc_
 8. Domain(s) for 1a0z:
  1. 148682Domain d1a0zb_: 1a0z B: [15481]
   Other proteins in same PDB: d1a0za_, d1a0zc_
  2. 148683Domain d1a0zd_: 1a0z D: [15482]
   Other proteins in same PDB: d1a0za_, d1a0zc_
 9. Domain(s) for 1a3n:
  1. 148621Domain d1a3nb_: 1a3n B: [15430]
   Other proteins in same PDB: d1a3na_, d1a3nc_
  2. 148622Domain d1a3nd_: 1a3n D: [15431]
   Other proteins in same PDB: d1a3na_, d1a3nc_
 10. Domain(s) for 1a3o:
  1. 148649Domain d1a3ob_: 1a3o B: [15453]
   Other proteins in same PDB: d1a3oa_, d1a3oc_
  2. 148650Domain d1a3od_: 1a3o D: [15454]
   Other proteins in same PDB: d1a3oa_, d1a3oc_
 11. Domain(s) for 1abw:
  1. 148668Domain d1abwb_: 1abw B: [15467]
   Other proteins in same PDB: d1abwa1, d1abwa2
  2. 148669Domain d1abwd_: 1abw D: [15468]
   Other proteins in same PDB: d1abwa1, d1abwa2
 12. Domain(s) for 1aby:
  1. 148737Domain d1abyb_: 1aby B: [15527]
   Other proteins in same PDB: d1abya1, d1abya2
  2. 148738Domain d1abyd_: 1aby D: [15528]
   Other proteins in same PDB: d1abya1, d1abya2
 13. Domain(s) for 1aj9:
 14. Domain(s) for 1axf:
  1. 148702Domain d1axfb_: 1axf B: [15495]
   Other proteins in same PDB: d1axfa_, d1axfc_
  2. 148703Domain d1axfd_: 1axf D: [15496]
   Other proteins in same PDB: d1axfa_, d1axfc_
 15. Domain(s) for 1b86:
  1. 148739Domain d1b86b_: 1b86 B: [15538]
   Other proteins in same PDB: d1b86a_, d1b86c_
  2. 148740Domain d1b86d_: 1b86 D: [15539]
   Other proteins in same PDB: d1b86a_, d1b86c_
 16. Domain(s) for 1bab:
  1. 148609Domain d1babb_: 1bab B: [15414]
   Other proteins in same PDB: d1baba_, d1babc_
  2. 148610Domain d1babd_: 1bab D: [15415]
   Other proteins in same PDB: d1baba_, d1babc_
 17. Domain(s) for 1bbb:
  1. 148629Domain d1bbbb_: 1bbb B: [15434]
   Other proteins in same PDB: d1bbba_, d1bbbc_
  2. 148630Domain d1bbbd_: 1bbb D: [15435]
   Other proteins in same PDB: d1bbba_, d1bbbc_
 18. Domain(s) for 1bij:
  1. 148734Domain d1bijb_: 1bij B: [15524]
   Other proteins in same PDB: d1bija_, d1bijc_
  2. 148735Domain d1bijd_: 1bij D: [15525]
   Other proteins in same PDB: d1bija_, d1bijc_
 19. Domain(s) for 1buw:
  1. 148674Domain d1buwb_: 1buw B: [15475]
   Other proteins in same PDB: d1buwa_, d1buwc_
  2. 148675Domain d1buwd_: 1buw D: [15476]
   Other proteins in same PDB: d1buwa_, d1buwc_
 20. Domain(s) for 1bz0:
  1. 148611Domain d1bz0b_: 1bz0 B: [15416]
   Other proteins in same PDB: d1bz0a_, d1bz0c_
  2. 148612Domain d1bz0d_: 1bz0 D: [15417]
   Other proteins in same PDB: d1bz0a_, d1bz0c_
 21. Domain(s) for 1bz1:
  1. 148615Domain d1bz1b_: 1bz1 B: [15420]
   Other proteins in same PDB: d1bz1a_, d1bz1c_
  2. 148616Domain d1bz1d_: 1bz1 D: [15421]
   Other proteins in same PDB: d1bz1a_, d1bz1c_
 22. Domain(s) for 1bzz:
  1. 148613Domain d1bzzb_: 1bzz B: [15418]
   Other proteins in same PDB: d1bzza_, d1bzzc_
  2. 148614Domain d1bzzd_: 1bzz D: [15419]
   Other proteins in same PDB: d1bzza_, d1bzzc_
 23. Domain(s) for 1c7b:
  1. 148652Domain d1c7bb_: 1c7b B: [15455]
   Other proteins in same PDB: d1c7ba_, d1c7bc_
  2. 148653Domain d1c7bd_: 1c7b D: [15456]
   Other proteins in same PDB: d1c7ba_, d1c7bc_
 24. Domain(s) for 1c7c:
  1. 148631Domain d1c7cb_: 1c7c B: [15438]
   Other proteins in same PDB: d1c7ca1, d1c7ca2
  2. 148632Domain d1c7cd_: 1c7c D: [15439]
   Other proteins in same PDB: d1c7ca1, d1c7ca2
 25. Domain(s) for 1c7d:
  1. 148654Domain d1c7db_: 1c7d B: [15457]
   Other proteins in same PDB: d1c7da1, d1c7da2
  2. 148655Domain d1c7dd_: 1c7d D: [15458]
   Other proteins in same PDB: d1c7da1, d1c7da2
 26. Domain(s) for 1cbl:
  1. 148692Domain d1cbla_: 1cbl A: [15314]
  2. 148693Domain d1cblb_: 1cbl B: [15491]
  3. 148694Domain d1cblc_: 1cbl C: [15315]
  4. 148695Domain d1cbld_: 1cbl D: [15492]
 27. Domain(s) for 1cbm:
  1. 148664Domain d1cbma_: 1cbm A: [15286]
  2. 148665Domain d1cbmb_: 1cbm B: [15465]
  3. 148666Domain d1cbmc_: 1cbm C: [15287]
  4. 148667Domain d1cbmd_: 1cbm D: [15466]
 28. Domain(s) for 1cls:
  1. 148672Domain d1clsb_: 1cls B: [15471]
   Other proteins in same PDB: d1clsa_, d1clsc_
  2. 148673Domain d1clsd_: 1cls D: [15472]
   Other proteins in same PDB: d1clsa_, d1clsc_
 29. Domain(s) for 1cmy:
  1. 148760Domain d1cmyb_: 1cmy B: [15544]
   Other proteins in same PDB: d1cmya_, d1cmyc_
  2. 148761Domain d1cmyd_: 1cmy D: [15545]
   Other proteins in same PDB: d1cmya_, d1cmyc_
 30. Domain(s) for 1coh:
  1. 148750Domain d1cohb_: 1coh B: [15540]
   Other proteins in same PDB: d1coha_, d1cohc_
  2. 148751Domain d1cohd_: 1coh D: [15541]
   Other proteins in same PDB: d1coha_, d1cohc_
 31. Domain(s) for 1dke:
  1. 148719Domain d1dkeb_: 1dke B: [15512]
   Other proteins in same PDB: d1dkea_, d1dkec_
  2. 148720Domain d1dked_: 1dke D: [15513]
   Other proteins in same PDB: d1dkea_, d1dkec_
 32. Domain(s) for 1dsh:
  1. 148712Domain d1dshb_: 1dsh B: [15502]
   Other proteins in same PDB: d1dsha_, d1dshc_
  2. 148713Domain d1dshd_: 1dsh D: [15503]
   Other proteins in same PDB: d1dsha_, d1dshc_
 33. Domain(s) for 1dxt:
  1. 148641Domain d1dxtb_: 1dxt B: [15450]
   Other proteins in same PDB: d1dxta_, d1dxtc_
  2. 148642Domain d1dxtd_: 1dxt D: [15451]
   Other proteins in same PDB: d1dxta_, d1dxtc_
 34. Domain(s) for 1dxu:
  1. 148643Domain d1dxub_: 1dxu B: [15442]
   Other proteins in same PDB: d1dxua_, d1dxuc_
  2. 148644Domain d1dxud_: 1dxu D: [15443]
   Other proteins in same PDB: d1dxua_, d1dxuc_
 35. Domain(s) for 1dxv:
  1. 148633Domain d1dxvb_: 1dxv B: [15436]
   Other proteins in same PDB: d1dxva_, d1dxvc_
  2. 148634Domain d1dxvd_: 1dxv D: [15437]
   Other proteins in same PDB: d1dxva_, d1dxvc_
 36. Domain(s) for 1g9v:
  1. 148656Domain d1g9vb_: 1g9v B: [15459]
   Other proteins in same PDB: d1g9va_, d1g9vc_
  2. 148657Domain d1g9vd_: 1g9v D: [15460]
   Other proteins in same PDB: d1g9va_, d1g9vc_
 37. Domain(s) for 1gbu:
  1. 148660Domain d1gbub_: 1gbu B: [15461]
   Other proteins in same PDB: d1gbua_, d1gbuc_
  2. 148661Domain d1gbud_: 1gbu D: [15462]
   Other proteins in same PDB: d1gbua_, d1gbuc_
 38. Domain(s) for 1gbv:
  1. 148696Domain d1gbvb_: 1gbv B: [15487]
   Other proteins in same PDB: d1gbva_, d1gbvc_
  2. 148697Domain d1gbvd_: 1gbv D: [15488]
   Other proteins in same PDB: d1gbva_, d1gbvc_
 39. Domain(s) for 1gli:
  1. 148744Domain d1glib_: 1gli B: [15534]
   Other proteins in same PDB: d1glia_, d1glic_
  2. 148745Domain d1glid_: 1gli D: [15535]
   Other proteins in same PDB: d1glia_, d1glic_
 40. Domain(s) for 1gzx:
  1. 148728Domain d1gzxb_: 1gzx B: [70826]
   Other proteins in same PDB: d1gzxa_, d1gzxc_
  2. 148729Domain d1gzxd_: 1gzx D: [70828]
   Other proteins in same PDB: d1gzxa_, d1gzxc_
 41. Domain(s) for 1hab:
  1. 148742Domain d1habb_: 1hab B: [15530]
   Other proteins in same PDB: d1haba_, d1habc_
  2. 148743Domain d1habd_: 1hab D: [15531]
   Other proteins in same PDB: d1haba_, d1habc_
 42. Domain(s) for 1hac:
  1. 148746Domain d1hacb_: 1hac B: [15532]
   Other proteins in same PDB: d1haca_, d1hacc_
  2. 148747Domain d1hacd_: 1hac D: [15533]
   Other proteins in same PDB: d1haca_, d1hacc_
 43. Domain(s) for 1hba:
  1. 148704Domain d1hbab_: 1hba B: [15497]
   Other proteins in same PDB: d1hbaa_, d1hbac_
  2. 148705Domain d1hbad_: 1hba D: [15498]
   Other proteins in same PDB: d1hbaa_, d1hbac_
 44. Domain(s) for 1hbb:
  1. 148676Domain d1hbbb_: 1hbb B: [15473]
   Other proteins in same PDB: d1hbba_, d1hbbc_
  2. 148677Domain d1hbbd_: 1hbb D: [15474]
   Other proteins in same PDB: d1hbba_, d1hbbc_
 45. Domain(s) for 1hbs:
  1. 148762Domain d1hbsb_: 1hbs B: [15546]
   Other proteins in same PDB: d1hbsa_, d1hbsc_, d1hbse_, d1hbsg_
  2. 148763Domain d1hbsd_: 1hbs D: [15547]
   Other proteins in same PDB: d1hbsa_, d1hbsc_, d1hbse_, d1hbsg_
  3. 148764Domain d1hbsf_: 1hbs F: [15548]
   Other proteins in same PDB: d1hbsa_, d1hbsc_, d1hbse_, d1hbsg_
  4. 148765Domain d1hbsh_: 1hbs H: [15549]
   Other proteins in same PDB: d1hbsa_, d1hbsc_, d1hbse_, d1hbsg_
 46. Domain(s) for 1hco:
 47. Domain(s) for 1hdb:
  1. 148706Domain d1hdbb_: 1hdb B: [15499]
   Other proteins in same PDB: d1hdba_, d1hdbc_
  2. 148707Domain d1hdbd_: 1hdb D: [15500]
   Other proteins in same PDB: d1hdba_, d1hdbc_
 48. Domain(s) for 1hga:
  1. 148721Domain d1hgab_: 1hga B: [15514]
   Other proteins in same PDB: d1hgaa_, d1hgac_
  2. 148722Domain d1hgad_: 1hga D: [15515]
   Other proteins in same PDB: d1hgaa_, d1hgac_
 49. Domain(s) for 1hgb:
  1. 148723Domain d1hgbb_: 1hgb B: [15518]
   Other proteins in same PDB: d1hgba_, d1hgbc_
  2. 148724Domain d1hgbd_: 1hgb D: [15519]
   Other proteins in same PDB: d1hgba_, d1hgbc_
 50. Domain(s) for 1hgc:
  1. 148730Domain d1hgcb_: 1hgc B: [15522]
   Other proteins in same PDB: d1hgca_, d1hgcc_
  2. 148731Domain d1hgcd_: 1hgc D: [15523]
   Other proteins in same PDB: d1hgca_, d1hgcc_
 51. Domain(s) for 1hho:
 52. Domain(s) for 1ird:
 53. Domain(s) for 1j7s:
  1. 148698Domain d1j7sb_: 1j7s B: [66418]
   Other proteins in same PDB: d1j7sa_, d1j7sc_
  2. 148699Domain d1j7sd_: 1j7s D: [66420]
   Other proteins in same PDB: d1j7sa_, d1j7sc_
 54. Domain(s) for 1j7w:
  1. 148684Domain d1j7wb_: 1j7w B: [66422]
   Other proteins in same PDB: d1j7wa_, d1j7wc_
  2. 148685Domain d1j7wd_: 1j7w D: [66424]
   Other proteins in same PDB: d1j7wa_, d1j7wc_
 55. Domain(s) for 1j7y:
  1. 148617Domain d1j7yb_: 1j7y B: [66427]
   Other proteins in same PDB: d1j7ya_, d1j7yc_
  2. 148618Domain d1j7yd_: 1j7y D: [66429]
   Other proteins in same PDB: d1j7ya_, d1j7yc_
 56. Domain(s) for 1jy7:
  1. 148753Domain d1jy7b_: 1jy7 B: [71945]
   Other proteins in same PDB: d1jy7a_, d1jy7c_, d1jy7p_, d1jy7r_, d1jy7u_, d1jy7w_
  2. 148754Domain d1jy7d_: 1jy7 D: [71947]
   Other proteins in same PDB: d1jy7a_, d1jy7c_, d1jy7p_, d1jy7r_, d1jy7u_, d1jy7w_
  3. 148755Domain d1jy7q_: 1jy7 Q: [71949]
   Other proteins in same PDB: d1jy7a_, d1jy7c_, d1jy7p_, d1jy7r_, d1jy7u_, d1jy7w_
  4. 148756Domain d1jy7s_: 1jy7 S: [71951]
   Other proteins in same PDB: d1jy7a_, d1jy7c_, d1jy7p_, d1jy7r_, d1jy7u_, d1jy7w_
  5. 148757Domain d1jy7v_: 1jy7 V: [71953]
   Other proteins in same PDB: d1jy7a_, d1jy7c_, d1jy7p_, d1jy7r_, d1jy7u_, d1jy7w_
  6. 148758Domain d1jy7x_: 1jy7 X: [71955]
   Other proteins in same PDB: d1jy7a_, d1jy7c_, d1jy7p_, d1jy7r_, d1jy7u_, d1jy7w_
 57. Domain(s) for 1k0y:
  1. 148658Domain d1k0yb_: 1k0y B: [67988]
   Other proteins in same PDB: d1k0ya_, d1k0yc_
  2. 148659Domain d1k0yd_: 1k0y D: [67990]
   Other proteins in same PDB: d1k0ya_, d1k0yc_
 58. Domain(s) for 1ljw:
 59. Domain(s) for 1nih:
  1. 148748Domain d1nihb_: 1nih B: [15536]
   Other proteins in same PDB: d1niha_, d1nihc_
  2. 148749Domain d1nihd_: 1nih D: [15537]
   Other proteins in same PDB: d1niha_, d1nihc_
 60. Domain(s) for 1qi8:
  1. 148645Domain d1qi8b_: 1qi8 B: [15446]
   Other proteins in same PDB: d1qi8a_, d1qi8c_
  2. 148646Domain d1qi8d_: 1qi8 D: [15447]
   Other proteins in same PDB: d1qi8a_, d1qi8c_
 61. Domain(s) for 1qsh:
  1. 148623Domain d1qshb_: 1qsh B: [15426]
   Other proteins in same PDB: d1qsha_, d1qshc_
  2. 148624Domain d1qshd_: 1qsh D: [15427]
   Other proteins in same PDB: d1qsha_, d1qshc_
 62. Domain(s) for 1qsi:
  1. 148635Domain d1qsib_: 1qsi B: [15440]
   Other proteins in same PDB: d1qsia_, d1qsic_
  2. 148636Domain d1qsid_: 1qsi D: [15441]
   Other proteins in same PDB: d1qsia_, d1qsic_
 63. Domain(s) for 1rvw:
 64. Domain(s) for 1sdk:
  1. 148647Domain d1sdkb_: 1sdk B: [15444]
   Other proteins in same PDB: d1sdka_, d1sdkc_
  2. 148648Domain d1sdkd_: 1sdk D: [15445]
   Other proteins in same PDB: d1sdka_, d1sdkc_
 65. Domain(s) for 1sdl:
  1. 148637Domain d1sdlb_: 1sdl B: [15432]
   Other proteins in same PDB: d1sdla_, d1sdlc_
  2. 148638Domain d1sdld_: 1sdl D: [15433]
   Other proteins in same PDB: d1sdla_, d1sdlc_
 66. Domain(s) for 1thb:
  1. 148619Domain d1thbb_: 1thb B: [15422]
   Other proteins in same PDB: d1thba_, d1thbc_
  2. 148620Domain d1thbd_: 1thb D: [15423]
   Other proteins in same PDB: d1thba_, d1thbc_
 67. Domain(s) for 1vwt:
  1. 148662Domain d1vwtb_: 1vwt B: [15463]
   Other proteins in same PDB: d1vwta_, d1vwtc_
  2. 148663Domain d1vwtd_: 1vwt D: [15464]
   Other proteins in same PDB: d1vwta_, d1vwtc_
 68. Domain(s) for 2hbc:
 69. Domain(s) for 2hbd:
 70. Domain(s) for 2hbe:
 71. Domain(s) for 2hbf:
 72. Domain(s) for 2hbs:
  1. 148678Domain d2hbsb_: 2hbs B: [15477]
   Other proteins in same PDB: d2hbsa_, d2hbsc_, d2hbse_, d2hbsg_
  2. 148679Domain d2hbsd_: 2hbs D: [15478]
   Other proteins in same PDB: d2hbsa_, d2hbsc_, d2hbse_, d2hbsg_
  3. 148680Domain d2hbsf_: 2hbs F: [15479]
   Other proteins in same PDB: d2hbsa_, d2hbsc_, d2hbse_, d2hbsg_
  4. 148681Domain d2hbsh_: 2hbs H: [15480]
   Other proteins in same PDB: d2hbsa_, d2hbsc_, d2hbse_, d2hbsg_
 73. Domain(s) for 2hco:
 74. Domain(s) for 2hhb:
  1. 148625Domain d2hhbb_: 2hhb B: [15424]
   Other proteins in same PDB: d2hhba_, d2hhbc_
  2. 148626Domain d2hhbd_: 2hhb D: [15425]
   Other proteins in same PDB: d2hhba_, d2hhbc_
 75. Domain(s) for 2hhd:
  1. 148700Domain d2hhdb_: 2hhd B: [15489]
   Other proteins in same PDB: d2hhda_, d2hhdc_
  2. 148701Domain d2hhdd_: 2hhd D: [15490]
   Other proteins in same PDB: d2hhda_, d2hhdc_
 76. Domain(s) for 2hhe:
  1. 148726Domain d2hheb_: 2hhe B: [15516]
   Other proteins in same PDB: d2hhea_, d2hhec_
  2. 148727Domain d2hhed_: 2hhe D: [15517]
   Other proteins in same PDB: d2hhea_, d2hhec_
 77. Domain(s) for 3hhb:
 78. Domain(s) for 4hhb:
  1. 148627Domain d4hhbb_: 4hhb B: [15428]
   Other proteins in same PDB: d4hhba_, d4hhbc_
  2. 148628Domain d4hhbd_: 4hhb D: [15429]
   Other proteins in same PDB: d4hhba_, d4hhbc_
 79. Domain(s) for 6hbw:
  1. 148688Domain d6hbwb_: 6hbw B: [15483]
   Other proteins in same PDB: d6hbwa_, d6hbwc_
  2. 148689Domain d6hbwd_: 6hbw D: [15484]
   Other proteins in same PDB: d6hbwa_, d6hbwc_

More info for Species Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] from a.1.1.2 Hemoglobin, beta-chain

Timeline for Species Human (Homo sapiens) [TaxId:9606] from a.1.1.2 Hemoglobin, beta-chain: