Lineage for d1avta_ (1avt A:)

 1. Root: SCOPe 2.08
 2. 2826024Class c: Alpha and beta proteins (a/b) [51349] (148 folds)
 3. 2873305Fold c.41: Subtilisin-like [52742] (1 superfamily)
  3 layers: a/b/a, parallel beta-sheet of 7 strands, order 2314567; left-handed crossover connection between strands 2 & 3
 4. 2873306Superfamily c.41.1: Subtilisin-like [52743] (3 families) (S)
 5. 2873307Family c.41.1.1: Subtilases [52744] (15 proteins)
 6. 2873525Protein Subtilisin [52745] (7 species)
 7. 2873604Species Bacillus licheniformis [TaxId:1402] [52748] (19 PDB entries)
 8. 2873608Domain d1avta_: 1avt A: [32488]
  complexed with na

Details for d1avta_

PDB Entry: 1avt (more details), 2 Å

PDB Description: subtilisin carlsberg d-para-chlorophenyl-1-acetamido boronic acid inhibitor complex
PDB Compounds: (A:) subtilisin carlsberg, type viii

SCOPe Domain Sequences for d1avta_:

Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)

>d1avta_ c.41.1.1 (A:) Subtilisin {Bacillus licheniformis [TaxId: 1402]}
aqtvpygiplikadkvqaqgfkganvkvavldtgiqashpdlnvvggasfvageayntdg
nghgthvagtvaaldnttgvlgvapsvslyavkvlnssgsgsysgivsgiewattngmdv
inmslggasgstamkqavdnayargvvvvaaagnsgnsgstntigypakydsviavgavd
snsnrasfssvgaelevmapgagvystyptntyatlngtamasphvagaaalilskhpnl
sasqvrnrlsstatylgssfyygkglinveaaaq

SCOPe Domain Coordinates for d1avta_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d1avta_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d1avta_: