Lineage for d2ef5f_ (2ef5 F:)

 1. Root: SCOPe 2.06
 2. 2078559Class c: Alpha and beta proteins (a/b) [51349] (148 folds)
 3. 2115321Fold c.42: Arginase/deacetylase [52767] (1 superfamily)
  3 layers: a/b/a, parallel beta-sheet of 8 strands, order 21387456
 4. 2115322Superfamily c.42.1: Arginase/deacetylase [52768] (3 families) (S)
 5. 2115695Family c.42.1.0: automated matches [191435] (1 protein)
  not a true family
 6. 2115696Protein automated matches [190626] (8 species)
  not a true protein
 7. 2115772Species Thermus thermophilus [TaxId:274] [187661] (2 PDB entries)
 8. 2115777Domain d2ef5f_: 2ef5 F: [163971]
  automated match to d1ceva_
  complexed with gai, lys, mn

Details for d2ef5f_

PDB Entry: 2ef5 (more details), 2 Å

PDB Description: Crystal structure of the arginase from thermus thermophilus
PDB Compounds: (F:) arginase

SCOPe Domain Sequences for d2ef5f_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d2ef5f_ c.42.1.0 (F:) automated matches {Thermus thermophilus [TaxId: 274]}
ervavvgvpmdlganrrgvdmgpsalryarlleqledlgytvedlgdvpvslarasrrrg
rglayleeiraaalvlkerlaalpegvfpivlggdhslsmgsvagaargrrvgvvwvdah
adfntpetspsgnvhgmplavlsglghprltevfravdpkdvvlvgvrsldpgekrllke
agvrvytmhevdrlgvariaeevlkhlqglplhvsldadvldptlapgvgtpvpggltyr
eahllmeilaesgrvqsldlvevnpildernrtaemlvglalsllgkrif

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d2ef5f_ c.42.1.0 (F:) automated matches {Thermus thermophilus [TaxId: 274]}
ervavvgvpmdlgvdmgpsalryarlleqledlgytvedlgdvpvslayleeiraaalvl
kerlaalpegvfpivlggdhslsmgsvagaargrrvgvvwvdahadfntpetssgnvhgm
plavlsglghprltevfravdpkdvvlvgvrsldpgekrllkeagvrvytmhevdrlgva
riaeevlkhlqglplhvsldadvldptlapgvgtpvpggltyreahllmeilaesgrvqs
ldlvevnpildernrtaemlvglalsllgkrif

SCOPe Domain Coordinates for d2ef5f_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d2ef5f_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d2ef5f_: