Lineage for d2dtmh_ (2dtm H:)

 1. Root: SCOPe 2.08
 2. 2739516Class b: All beta proteins [48724] (180 folds)
 3. 2739517Fold b.1: Immunoglobulin-like beta-sandwich [48725] (33 superfamilies)
  sandwich; 7 strands in 2 sheets; greek-key
  some members of the fold have additional strands
 4. 2739518Superfamily b.1.1: Immunoglobulin [48726] (5 families) (S)
 5. 2739519Family b.1.1.1: V set domains (antibody variable domain-like) [48727] (33 proteins)
 6. 2742100Protein automated matches [190119] (24 species)
  not a true protein
 7. 2744177Species Mouse (Mus musculus) [TaxId:10090] [186842] (622 PDB entries)
 8. 2744426Domain d2dtmh_: 2dtm H: [146577]
  Other proteins in same PDB: d2dtml2
  automated match to d6shgh_

Details for d2dtmh_

PDB Entry: 2dtm (more details), 2.25 Å

PDB Description: Thermodynamic and structural analyses of hydrolytic mechanism by catalytic antibodies
PDB Compounds: (H:) immunoglobulin 6d9

SCOPe Domain Sequences for d2dtmh_:

Sequence, based on SEQRES records: (download)

>d2dtmh_ b.1.1.1 (H:) automated matches {Mouse (Mus musculus) [TaxId: 10090]}
evklvesggglvkpggslklscaasgftfsnyamswvrqtpekrlewvvsissggsiyyl
dsvkgrftvsrdnarnilylqmtslrsedtamyfcarvshydgsrdwyfdvwgagtsvtv
ssakttppsvyplapgsaaqtnsmvtlgclvkgyfpepvtvtwnsgslssgvhtfpavlq
sdlytlsssvtvpsstwpsetvtcnvahpasstkvdkkivprdc

Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)

>d2dtmh_ b.1.1.1 (H:) automated matches {Mouse (Mus musculus) [TaxId: 10090]}
evklvesggglvkpggslklscaasgftfsnyamswvrqtpekrlewvvsissggsiyyl
dsvkgrftvsrdnarnilylqmtslrsedtamyfcarvshyddwyfdvwgagtsvtvssa
kttppsvyplapgnsmvtlgclvkgyfpepvtvtwnsgslssgvhtfpavlqsdlytlss
svtvpsstwpsetvtcnvahpasstkvdkkivprdc

SCOPe Domain Coordinates for d2dtmh_:

Click to download the PDB-style file with coordinates for d2dtmh_.
(The format of our PDB-style files is described here.)

Timeline for d2dtmh_: