PDB entry 6jow

View 6jow on RCSB PDB site
Description: exo-beta-d-glucosaminidase from pyrococcus furiosus
Deposited on 2019-03-24, released 2020-03-25
The last revision was dated 2020-06-17, with a file datestamp of 2020-06-12.
Experiment type: XRAY
Resolution: 1.75 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.38 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: beta-galactosidase
  Species: Pyrococcus furiosus [TaxId:2261]
  Gene: PF0363
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'B':
  Compound: beta-galactosidase
  Species: Pyrococcus furiosus [TaxId:2261]
  Gene: PF0363
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'C':
  Compound: beta-galactosidase
  Species: Pyrococcus furiosus [TaxId:2261]
  Gene: PF0363
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'D':
  Compound: beta-galactosidase
  Species: Pyrococcus furiosus [TaxId:2261]
  Gene: PF0363
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Heterogens: CA, MPD, HOH

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6jowA (A:)
  rivvyggtlqyfrvprnswermlkkmkshglntidtyiawnwhepqeglfdftgethpqr
  dlvgfldlaqklgfyviirpgpyicgewknggipewlinshpeilakgpngtlprdiyyp
  pitylhptyleyvmkwyenvfpiikeylysnggpiinvtiddepsywetifqafltdyne
  ivvkengiwhswlkenyqldeleerygqkfsdyaeivpptsfseplpkildwhhfkiwmi
  neyvrilyekikkyvdvpisildpylllaawkefylyvtkhkldihlwtefwysfyrtfd
  fkedrlghlyyktgvyryyinklktpplsietqtslanviekdeaellyallpalgihni
  nyylyvggenpkgyeshngatwdvyspigldgrerqhvepikwigeflksnmdfiesqlk
  pkvafgmyepyealsmwghrpesfeesvnlqeylfgerglltllamsnvpfdvidlelst
  veemlqyeqiwiysldfmsrevqeklaryveeggnlvilptlpsldenmkpytklrdflg
  ievekakardnmrlipyisvdaeeidrmvvrnvvrevkggkaiawvgdkvvgvmvrkgkg
  savvlgfrlqyyssyhdlhrkfvdkilqlqgierdfevsnrdiiviprgnylvvvnprdd
  kvtgkvryrgvefnvelnkrgvlyipinveingikvlyatatpvgrgegtirfrnhlanv
  teiaingkikevsggyilqekssgekniyvikhesetfeirv
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6jowB (B:)
  rivvyggtlqyfrvprnswermlkkmkshglntidtyiawnwhepqeglfdftgethpqr
  dlvgfldlaqklgfyviirpgpyicgewknggipewlinshpeilakgpngtlprdiyyp
  pitylhptyleyvmkwyenvfpiikeylysnggpiinvtiddepsywetifqafltdyne
  ivvkengiwhswlkenyqldeleerygqkfsdyaeivpptsfseplpkildwhhfkiwmi
  neyvrilyekikkyvdvpisildpylllaawkefylyvtkhkldihlwtefwysfyrtfd
  fkedrlghlyyktgvyryyinklktpplsietqtslanviekdeaellyallpalgihni
  nyylyvggenpkgyeshngatwdvyspigldgrerqhvepikwigeflksnmdfiesqlk
  pkvafgmyepyealsmwghrpesfeesvnlqeylfgerglltllamsnvpfdvidlelst
  veemlqyeqiwiysldfmsrevqeklaryveeggnlvilptlpsldenmkpytklrdflg
  ievekakardnmrlipyisvdaeeidrmvvrnvvrevkggkaiawvgdkvvgvmvrkgkg
  savvlgfrlqyyssyhdlhrkfvdkilqlqgierdfevsnrdiiviprgnylvvvnprdd
  kvtgkvryrgvefnvelnkrgvlyipinveingikvlyatatpvgrgegtirfrnhlanv
  teiaingkikevsggyilqekssgekniyvikhesetfeirv
  

 • Chain 'C':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6jowC (C:)
  rivvyggtlqyfrvprnswermlkkmkshglntidtyiawnwhepqeglfdftgethpqr
  dlvgfldlaqklgfyviirpgpyicgewknggipewlinshpeilakgpngtlprdiyyp
  pitylhptyleyvmkwyenvfpiikeylysnggpiinvtiddepsywetifqafltdyne
  ivvkengiwhswlkenyqldeleerygqkfsdyaeivpptsfseplpkildwhhfkiwmi
  neyvrilyekikkyvdvpisildpylllaawkefylyvtkhkldihlwtefwysfyrtfd
  fkedrlghlyyktgvyryyinklktpplsietqtslanviekdeaellyallpalgihni
  nyylyvggenpkgyeshngatwdvyspigldgrerqhvepikwigeflksnmdfiesqlk
  pkvafgmyepyealsmwghrpesfeesvnlqeylfgerglltllamsnvpfdvidlelst
  veemlqyeqiwiysldfmsrevqeklaryveeggnlvilptlpsldenmkpytklrdflg
  ievekakardnmrlipyisvdaeeidrmvvrnvvrevkggkaiawvgdkvvgvmvrkgkg
  savvlgfrlqyyssyhdlhrkfvdkilqlqgierdfevsnrdiiviprgnylvvvnprdd
  kvtgkvryrgvefnvelnkrgvlyipinveingikvlyatatpvgrgegtirfrnhlanv
  teiaingkikevsggyilqekssgekniyvikhesetfeirv
  

 • Chain 'D':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >6jowD (D:)
  rivvyggtlqyfrvprnswermlkkmkshglntidtyiawnwhepqeglfdftgethpqr
  dlvgfldlaqklgfyviirpgpyicgewknggipewlinshpeilakgpngtlprdiyyp
  pitylhptyleyvmkwyenvfpiikeylysnggpiinvtiddepsywetifqafltdyne
  ivvkengiwhswlkenyqldeleerygqkfsdyaeivpptsfseplpkildwhhfkiwmi
  neyvrilyekikkyvdvpisildpylllaawkefylyvtkhkldihlwtefwysfyrtfd
  fkedrlghlyyktgvyryyinklktpplsietqtslanviekdeaellyallpalgihni
  nyylyvggenpkgyeshngatwdvyspigldgrerqhvepikwigeflksnmdfiesqlk
  pkvafgmyepyealsmwghrpesfeesvnlqeylfgerglltllamsnvpfdvidlelst
  veemlqyeqiwiysldfmsrevqeklaryveeggnlvilptlpsldenmkpytklrdflg
  ievekakardnmrlipyisvdaeeidrmvvrnvvrevkggkaiawvgdkvvgvmvrkgkg
  savvlgfrlqyyssyhdlhrkfvdkilqlqgierdfevsnrdiiviprgnylvvvnprdd
  kvtgkvryrgvefnvelnkrgvlyipinveingikvlyatatpvgrgegtirfrnhlanv
  teiaingkikevsggyilqekssgekniyvikhesetfeirv