PDB entry 6i60

View 6i60 on RCSB PDB site
Description: structure of alpha-l-rhamnosidase from dictyoglumus thermophilum
Deposited on 2018-11-15, released 2019-02-06
The last revision was dated 2019-09-11, with a file datestamp of 2019-09-06.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.74 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.16 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: Alpha-rhamnosidase
  Species: Dictyoglomus thermophilum (strain ATCC 35947 / DSM 3960 / H-6-12) [TaxId:309799]
  Gene: DICTH_0289
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'B':
  Compound: Alpha-rhamnosidase
  Species: Dictyoglomus thermophilum (strain ATCC 35947 / DSM 3960 / H-6-12) [TaxId:309799]
  Gene: DICTH_0289
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Heterogens: PGE, AE3, HOH

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6i60A (A:)
  mgsshhhhhhssglvprgshmasmkssniyspfdlkcefttnplgvdkknpifswklrhl
  eknekqtayqvivsssletindnigdvwdtgkvlsseqvikyegkelepckvyfwkvrww
  dskdqespfsvvntfetglmneenwkakwitkkehkyevyspdgapfglnytiayapmfr
  ksfsiskkikrarvyiaglglyelyingerigdrvldpgqtdykkrvlytvydvsknird
  gknaigvilgngryvkeygydfpkliiqvlveyeddsiewivsdeswkttygpitlnsly
  hgeiydgrkeikgwnlpdfddstwenailaeppggklyseiyppiritktikpikmwspe
  pgtyvydfgqnytgwikikvrtnesgkeirirhaeltyedgtlnystnrtalatdvyitk
  gegyeeyeprftyhgfryveilgypgvptlediegkvvhtavesngeficsnelinkihh
  niiwgqlsnlmsiptdcpqrdermgwmgdaqlsaeeaifnfdmigfyrkylndirdaqke
  ngslsdvippywsiypgdpawstayitiawylyqyygdkyvleehyegfkkyveflkkla
  pdyivsfykygdwcqpgtvrpkdnsgeltstfyfyhdvitlskiakllgkeadykyysel
  adkiksafnkkflkekayasiptelseenvkallekypedikdflrqqftilsslgmfts
  qtlntlplylnlvpedkvqdvlktllediiirhdyhldtgivatryifdvltsygydeva
  ykivnqktypsfgymieegattlwerwekltstgmnshnhimfgsvdawfyrviagvrvg
  epgwnkiifephpvgdlkyakarlntikgeveinwqktenifsmrisvpvnsegevhvpk
  lferfvvkegdniiyekkgdleenekyivirvgsgsynfymeki
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6i60A (A:)
  kssniyspfdlkcefttnplgvdkknpifswklrhleknekqtayqvivsssletindni
  gdvwdtgkvlsseqvikyegkelepckvyfwkvrwwdskdqespfsvvntfetglmneen
  wkakwitkkehkyevyspdgapfglnytiayapmfrksfsiskkikrarvyiaglglyel
  yingerigdrvldpgqtdykkrvlytvydvsknirdgknaigvilgngryvkeygydfpk
  liiqvlveyeddsiewivsdeswkttygpitlnslyhgeiydgrkeikgwnlpdfddstw
  enailaeppggklyseiyppiritktikpikmwspepgtyvydfgqnytgwikikvrtne
  sgkeirirhaeltyedgtlnystnrtalatdvyitkgegyeeyeprftyhgfryveilgy
  pgvptlediegkvvhtavesngeficsnelinkihhniiwgqlsnlmsiptdcpqrderm
  gwmgdaqlsaeeaifnfdmigfyrkylndirdaqkengslsdvippywsiypgdpawsta
  yitiawylyqyygdkyvleehyegfkkyveflkklapdyivsfykygdwcqpgtvrpkdn
  sgeltstfyfyhdvitlskiakllgkeadykyyseladkiksafnkkflkekayasmfts
  qtlntlplylnlvpedkvqdvlktllediiirhdyhldtgivatryifdvltsygydeva
  ykivnqktypsfgymieegattlwerwekltstgmnshnhimfgsvdawfyrviagvrvg
  epgwnkiifephpvgdlkyakarlntikgeveinwqktenifsmrisvpvnsegevhvpk
  lferfvvkegdniiyekkgdleenekyivirvgsgsynfymek
  

 • Chain 'B':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >6i60B (B:)
  mgsshhhhhhssglvprgshmasmkssniyspfdlkcefttnplgvdkknpifswklrhl
  eknekqtayqvivsssletindnigdvwdtgkvlsseqvikyegkelepckvyfwkvrww
  dskdqespfsvvntfetglmneenwkakwitkkehkyevyspdgapfglnytiayapmfr
  ksfsiskkikrarvyiaglglyelyingerigdrvldpgqtdykkrvlytvydvsknird
  gknaigvilgngryvkeygydfpkliiqvlveyeddsiewivsdeswkttygpitlnsly
  hgeiydgrkeikgwnlpdfddstwenailaeppggklyseiyppiritktikpikmwspe
  pgtyvydfgqnytgwikikvrtnesgkeirirhaeltyedgtlnystnrtalatdvyitk
  gegyeeyeprftyhgfryveilgypgvptlediegkvvhtavesngeficsnelinkihh
  niiwgqlsnlmsiptdcpqrdermgwmgdaqlsaeeaifnfdmigfyrkylndirdaqke
  ngslsdvippywsiypgdpawstayitiawylyqyygdkyvleehyegfkkyveflkkla
  pdyivsfykygdwcqpgtvrpkdnsgeltstfyfyhdvitlskiakllgkeadykyysel
  adkiksafnkkflkekayasiptelseenvkallekypedikdflrqqftilsslgmfts
  qtlntlplylnlvpedkvqdvlktllediiirhdyhldtgivatryifdvltsygydeva
  ykivnqktypsfgymieegattlwerwekltstgmnshnhimfgsvdawfyrviagvrvg
  epgwnkiifephpvgdlkyakarlntikgeveinwqktenifsmrisvpvnsegevhvpk
  lferfvvkegdniiyekkgdleenekyivirvgsgsynfymeki
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >6i60B (B:)
  kssniyspfdlkcefttnplgvdkknpifswklrhleknekqtayqvivsssletindni
  gdvwdtgkvlsseqvikyegkelepckvyfwkvrwwdskdqespfsvvntfetglmneen
  wkakwitkkehkyevyspdgapfglnytiayapmfrksfsiskkikrarvyiaglglyel
  yingerigdrvldpgqtdykkrvlytvydvsknirdgknaigvilgngryvkeygydfpk
  liiqvlveyeddsiewivsdeswkttygpitlnslyhgeiydgrkeikgwnlpdfddstw
  enailaeppggklyseiyppiritktikpikmwspepgtyvydfgqnytgwikikvrtne
  sgkeirirhaeltyedgtlnystnrtalatdvyitkgegyeeyeprftyhgfryveilgy
  pgvptlediegkvvhtavesngeficsnelinkihhniiwgqlsnlmsiptdcpqrderm
  gwmgdaqlsaeeaifnfdmigfyrkylndirdaqkengslsdvippywsiypgdpawsta
  yitiawylyqyygdkyvleehyegfkkyveflkklapdyivsfykygdwcqpgtvrpkdn
  sgeltstfyfyhdvitlskiakllgkeadykyyseladkiksafnkkflkekayasslgm
  ftsqtlntlplylnlvpedkvqdvlktllediiirhdyhldtgivatryifdvltsygyd
  evaykivnqktypsfgymieegattlwerwekltstgmnshnhimfgsvdawfyrviagv
  rvgepgwnkiifephpvgdlkyakarlntikgeveinwqktenifsmrisvpvnsegevh
  vpklferfvvkegdniiyekkgdleenekyivirvgsgsynfymek