PDB entry 4l37

View 4l37 on RCSB PDB site
Description: sp2-sp3 - a complex of two storage proteins from bombyx mori hemolymph
Deposited on 2013-06-05, released 2013-12-04
The last revision was dated 2020-07-29, with a file datestamp of 2020-07-04.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.9 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.21 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: Silkworm storage protein
  Species: Bombyx mori [TaxId:7091]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'B':
  Compound: Arylphorin
  Species: Bombyx mori [TaxId:7091]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Heterogens: SO4, NA, SCN, HOH

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4l37A (A:)
  stvpefkttpvdaafvekqkkilslfynvneisyeaeyykvaqdfnieaskdcytnmkay
  enfmmmykvgflpknlefsifyekmreeaialfklfyyakdfecfyktacyarvymnqgm
  flyayyiaiiqrsdtasfvlpapyeaypqyfvnmevknkmdyvkmmdgcldekicynygi
  ikeneqfvmyanysnsltypnnedriayltedvglnayyyyfhshlpfwwnsgkygafke
  rrgeiyfffyqqllaryymerltnglgkipefswysplrtgylppfnsfyypfaqrsndy
  elhteknyeeirfldiyektffqylqqghfkafdkkidlhsskavnfvgnywqtnadlfe
  edflqfyqrsyevnarrvlgaapkpfnqytfipsaldfyqtsardpafyqlykrivqyii
  efkqyqvpytqealhfvglkisdvkvdkmvtffdhfdfdafntvyfskeelkssphgykv
  rqprlnhkpftvtidiksdvatnavvkmflgpkydengfpfslednwmnfyeldwfvqkv
  npgqsqitrsstdfaffkedslpmaeiyklldqgkiptdmfnssdtmpsrlmlpkgtydg
  fpfqlfvfvypyeptpkesepfkavvpdnkpfgypfdrpvlpqyfkqpnmffkkvlvyhe
  gelfpylfniphytpdkaql
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4l37A (A:)
  fkttpvdaafvekqkkilslfynvneisyeaeyykvaqdfnieaskdcytnmkayenfmm
  mykvgflpknlefsifyekmreeaialfklfyyakdfecfyktacyarvymnqgmflyay
  yiaiiqrsdtasfvlpapyeaypqyfvnmevknkmdyvkmmdgcldekicynygiikene
  qfvmyanysnsltypnnedriayltedvglnayyyyfhshlpfwwnsgkygafkerrgei
  yfffyqqllaryymerltnglgkipefswysplrtgylppfnsfyypfaqrsndyelhte
  knyeeirfldiyektffqylqqghfkafdkkidlhsskavnfvgnywqtnadlfeedflq
  fyqrsyevnarrvlgaapkpfnqytfipsaldfyqtsardpafyqlykrivqyiiefkqy
  qvpytqealhfvglkisdvkvdkmvtffdhfdfdafntvyfskeelkssphgykvrqprl
  nhkpftvtidiksdvatnavvkmflgpkydengfpfslednwmnfyeldwfvqkvnpgqs
  qitrsstdfaffkedslpmaeiyklldqgkiptdmfnssdtmpsrlmlpkgtydgfpfql
  fvfvypyeptpkesepfkavvpdnkpfgypfdrpvlpqyfkqpnmffkkvlvyhegelfp
  ylfniphytpdkaq
  

 • Chain 'B':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >4l37B (B:)
  savpkpstiktknvdavfvekqkkilsffqdvsqlntddeyykigkdydiemnmdnytnk
  kaveeflkmyrtgfmpknlefsvfydkmrdeaialfhlfyyakdfetfyktacfarvhln
  qgqflyafyiaviqrsdchgfvvpapyevypkmfmnmevlqkiyvtkmqdglinpeaaak
  ygihkendyfvykanysnavlynneeqrltyftedigmnayyyyfhshlpfwwtsekyga
  lkerrgevyfyfyqqllaryyferltnglgkipefswyspiktgyyplmltkftpfaqrp
  dyynlhteenyervrfldtyektfvqflqkdhfeafgqkidfhdpkainfvgnywqdnad
  lygeevtkdyqrsyevfarrvlgaapmpfdkytfmpsamdfyqtslrdpafyqlynrive
  yivefkqylkpytqdklyfdgvkitdvkvdklttffenfefdasnsvyfskeeiknnhvh
  dvkvrqprlnhspfnvnievdsnvasdavvkiflapkyddngipltlednwmkffeldwf
  ttkltagqnkiirnsnefvifkedsvpmteimkmldegkvpfdmseefcympkrlmlprg
  teggfpfqlfvfvypfdnkgkdlapfesfvldnkplgfpldrpvvdalfkvpnmyfkdif
  iyhegerfpykfnipsydtqsnvvpkn
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >4l37B (B:)
  iktknvdavfvekqkkilsffqdvsqlntddeyykigkdydiemnmdnytnkkaveeflk
  myrtgfmpknlefsvfydkmrdeaialfhlfyyakdfetfyktacfarvhlnqgqflyaf
  yiaviqrsdchgfvvpapyevypkmfmnmevlqkiyvtkmqdglinpeaaakygihkend
  yfvykanysnavlynneeqrltyftedigmnayyyyfhshlpfwwtsekygalkerrgev
  yfyfyqqllaryyferltnglgkipefswyspiktgyyplmltkftpfaqrpdyynlhte
  enyervrfldtyektfvqflqkdhfeafgqkidfhdpkainfvgnywqdnadlygeevtk
  dyqrsyevfarrvlgaapmpfdkytfmpsamdfyqtslrdpafyqlynriveyivefkqy
  lkpytqdklyfdgvkitdvkvdklttffenfefdasnsvyfskeeiknnhvhdvkvrqpr
  lnhspfnvnievdsnvasdavvkiflapkyddngipltlednwmkffeldwfttkltagq
  nkiirnsnefvifkedsvpmteimkmldegkvpfdmseefcympkrlmlprgteggfpfq
  lfvfvypfdnkgkdlapfesfvldnkplgfpldrpvvdalfkvpnmyfkdifiyhegerf
  pykfnip