PDB entry 3bta

View 3bta on RCSB PDB site
Description: crystal structure of botulinum neurotoxin serotype a
Deposited on 1998-08-12, released 1999-10-01
The last revision prior to the SCOP 1.59 freeze date was dated 1999-10-01, with a file datestamp of 1999-09-30.
Experiment type: XRAY
Resolution: 3.2 Å
R-factor: 0.22
AEROSPACI score: 0.17 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >3btaA (A:)
  pfvnkqfnykdpvngvdiayikipnvgqmqpvkafkihnkiwviperdtftnpeegdlnp
  ppeakqvpvsyydstylstdnekdnylkgvtklferiystdlgrmlltsivrgipfwggs
  tidtelkvidtncinviqpdgsyrseelnlviigpsadiiqfecksfghevlnltrngyg
  stqyirfspdftfgfeeslevdtnpllgagkfatdpavtlahelihaghrlygiainpnr
  vfkvntnayyemsglevsfeelrtfgghdakfidslqenefrlyyynkfkdiastlnkak
  sivgttaslqymknvfkekyllsedtsgkfsvdklkfdklykmlteiytednfvkffkvl
  nrktylnfdkavfkinivpkvnytiydgfnlrntnlaanfngqnteinnmnftklknftg
  lfefykllcvrgiitsktksldkgynkalndlcikvnnwdlffspsednftndlnkgeei
  tsdtnieaaeenisldliqqyyltfnfdnepenisienlssdiigqlelmpnierfpngk
  kyeldkytmfhylraqefehgksrialtnsvneallnpsrvytffssdyvkkvnkateaa
  mflgwveqlvydftdetsevsttdkiaditiiipyigpalnignmlykddfvgalifsga
  villefipeiaipvlgtfalvsyiankvltvqtidnalskrnekwdevykyivtnwlakv
  ntqidlirkkmkealenqaeatkaiinyqynqyteeeknninfniddlssklnesinkam
  ininkflnqcsvsylmnsmipygvkrledfdaslkdallkyiydnrgtligqvdrlkdkv
  nntlstdipfqlskyvdnqrllstfteyikniintsilnlryesnhlidlsryaskinig
  skvnfdpidknqiqlfnlesskievilknaivynsmyenfstsfwiripkyfnsislnne
  ytiincmennsgwkvslnygeiiwtlqdtqeikqrvvfkysqminisdyinrwifvtitn
  nrlnnskiyingrlidqkpisnlgnihasnnimfkldgcrdthryiwikyfnlfdkelne
  keikdlydnqsnsgilkdfwgdylqydkpyymlnlydpnkyvdvnnvgirgymylkgprg
  svmttniylnsslyrgtkfiikkyasgnkdnivrnndrvyinvvvknkeyrlatnasqag
  vekilsaleipdvgnlsqvvvmkskndqgitnkckmnlqdnngndigfigfhqfnniakl
  vasnwynrqierssrtlgcswefipvddgwgerpl
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >3btaA (A:)
  pfvnkqfnykdpvngvdiayikipnvgqmqpvkafkihnkiwviperdtftnpeegdlnp
  ppeakqvpvsyydstylstdnekdnylkgvtklferiystdlgrmlltsivrgipfwggs
  tidtelkvidtncinviqpdgsyrseelnlviigpsadiiqfecksfghevlnltrngyg
  stqyirfspdftfgfeeslevdtnpllgagkfatdpavtlahelihaghrlygiainpnr
  vfkvntnayyemsglevsfeelrtfgghdakfidslqenefrlyyynkfkdiastlnkak
  sivgttaslqymknvfkekyllsedtsgkfsvdklkfdklykmlteiytednfvkffkvl
  nrktylnfdkavfkinivpkvnytiydgfnlrntnlaanfngqnteinnmnftklknftg
  lfefykllcvrndlcikvnnwdlffspsednftndlnkgeeitsdtnieaaeenisldli
  qqyyltfnfdnepenisienlssdiigqlelmpnierfpngkkyeldkytmfhylraqef
  ehgksrialtnsvneallnpsrvytffssdyvkkvnkateaamflgwveqlvydftdets
  evsttdkiaditiiipyigpalnignmlykddfvgalifsgavillefipeiaipvlgtf
  alvsyiankvltvqtidnalskrnekwdevykyivtnwlakvntqidlirkkmkealenq
  aeatkaiinyqynqyteeeknninfniddlssklnesinkamininkflnqcsvsylmns
  mipygvkrledfdaslkdallkyiydnrgtligqvdrlkdkvnntlstdipfqlskyvdn
  qrllstfteyikniintsilnlryesnhlidlsryaskinigskvnfdpidknqiqlfnl
  esskievilknaivynsmyenfstsfwiripkyfnsislnneytiincmennsgwkvsln
  ygeiiwtlqdtqeikqrvvfkysqminisdyinrwifvtitnnrlnnskiyingrlidqk
  pisnlgnihasnnimfkldgcrdthryiwikyfnlfdkelnekeikdlydnqsnsgilkd
  fwgdylqydkpyymlnlydpnkyvdvnnvgirgymylkgprgsvmttniylnsslyrgtk
  fiikkyasgnkdnivrnndrvyinvvvknkeyrlatnasqagvekilsaleipdvgnlsq
  vvvmkskndqgitnkckmnlqdnngndigfigfhqfnniaklvasnwynrqierssrtlg
  cswefipvddgwgerpl