PDB entry 2y6i

View 2y6i on RCSB PDB site
Description: crystal structure of collagenase g from clostridium histolyticum in complex with isoamylphosphonyl-gly-pro-ala at 3.25 angstrom resolution
Deposited on 2011-01-21, released 2011-09-28
The last revision was dated 2015-09-16, with a file datestamp of 2015-09-11.
Experiment type: XRAY
Resolution: 3.25 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.11 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: collagenase
  Species: Clostridium histolyticum [TaxId:1498]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • Uniprot Q9X721 (23-End)
   • expression tag (21-22)
   • see remark 999 (479)
   • see remark 999 (569)
   • see remark 999 (694)
 • Chain 'B':
  Compound: isoamylphosphonyl-gly-pro-ala
  Species: synthetic construct, synthetic [TaxId:32630]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • PDB 2Y6I (0-3)
 • Heterogens: ZN, FLC, TRS, PEG, 1PE, HOH

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >2y6iA (A:)
  mgsshhhhhhssgenlyfqggtmydfeylnglsyteltnliknikwnqinglfnystgsq
  kffgdknrvqaiinalqesgrtytandmkgietftevlragfylgyyndglsylndrnfq
  dkcipamiaiqknpnfklgtavqdevitslgklignasanaevvnncvpvlkqfrenlnq
  yapdyvkgtavnelikgiefdfsgaayekdvktmpwygkidpfinelkalglygnitsat
  ewasdvgiyylskfglystnrndivqslekavdmykygkiafvameritwdydgigsngk
  kvdhdkflddaekhylpktytfdngtfiiragdkvseekikrlywasrevksqfhrvvgn
  dkalevgnaddvltmkifnspeeykfntningvstdngglyieprgtfytyertpqqsif
  sleelfrheythylqarylvdglwgqgpfyeknrltwfdegtaeffagstrtsgvlprkl
  ilgylakdkvdhryslkktlnsgyddsdwmfynygfavahylyekdmptfikmnkailnt
  dvksydeiikklsddanknteyqnhiqelvdkyqgagiplvsddylkdhgykkasevyse
  iskaasltntsvtaeksqyfntftlrgtytgetskgefkdwdemskkldgtleslaknsw
  sgyktltayftnyrvtsdnkvqydvvfhgvltdngdisnnkapiakvtgpstgavgrnie
  fsgkdskdedgkivsydwdfgdgatsrgknsvhaykkagtynvtlkvtddkgatatesft
  ieikn
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >2y6iA (A:)
  tmydfeylnglsyteltnliknikwnqinglfnystgsqkffgdknrvqaiinalqesgr
  tytandmkgietftevlragfylgyyndglsylndrnfqdkcipamiaiqknpnfklgta
  vqdevitslgklignasanaevvnncvpvlkqfrenlnqyapdyvkgtavnelikgiefd
  fsgaayekdvktmpwygkidpfinelkalglygnitsatewasdvgiyylskfglystnr
  ndivqslekavdmykygkiafvameritwdydgigsngkkvdhdkflddaekhylpktyt
  fdngtfiiragdkvseekikrlywasrevksqfhrvvgndkalevgnaddvltmkifnsp
  eeykfntningvstdngglyieprgtfytyertpqqsifsleelfrheythylqarylvd
  glwgqgpfyeknrltwfdegtaeffagstrtsgvlprklilgylakdkvdhryslkktln
  sdsdwmfynygfavahylyekdmptfikmnkailntdvksydeiikklsddanknteyqn
  hiqelvdkyqgagiplvsddylkdhgykkasevyseiskaasltntsvtaeksqyfntft
  lrgtytgetskgefkdwdemskkldgtleslaknswsgyktltayftnyrvtsdnkvqyd
  vvfhgvltdng
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records:
  >2y6iB (B:)
  xgpa