PDB entry 2r7x

View 2r7x on RCSB PDB site
Description: crystal structure of rotavirus sa11 vp1/rna (ugugacc)/gtp complex
Deposited on 2007-09-10, released 2008-07-29
The last revision was dated 2017-10-25, with a file datestamp of 2017-10-20.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.8 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.16 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: RNA-dependent RNA polymerase
  Species: Simian rotavirus [TaxId:10922]
  Gene: gene 1
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'B':
  Compound: RNA-dependent RNA polymerase
  Species: Simian rotavirus [TaxId:10922]
  Gene: gene 1
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
 • Chain 'X':
  Compound: RNA (5'-r(*up*gp*up*gp*ap*cp*c)-3')
 • Chain 'Y':
  Compound: RNA (5'-r(*up*gp*up*gp*ap*cp*c)-3')
 • Heterogens: GTP

PDB Chain Sequences:
This PDB entry is not classified in SCOPe 2.08, so the chain sequences below are not included in the ASTRAL sequence sets.

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >2r7xA (A:)
  mgkynlilseylsfiynsqsavqipiyyssnselenrciefhskclensknglslrklfv
  eyndvienatllsilsysydkynaverklvkyakgkpleadltvneldyennkmtselfp
  taeeytdslmdpailtslssnlnavmfwlekhendvaeklkvykrrldlftivastinky
  gvprhnakyryeydvmkdkpyylvtwanssiemlmsvfshddyliakelivlsysnrstl
  aklvsspmsilvalvdingtfitneelelefsnkyvraivpdqtfdelnqmldnmrkagl
  vdipkmiqdwlvdrsiekfplmakiyswsfhvgfrkqkmldaaldqlkteytenvddemy
  reytmlirdevvkmleepvkhddhllrdselagllsmssasngesrqlkfgrktifstkk
  nmhvmddmanerytpgiippvnvdkpiplgrrdvpgrrtriifilpyeyfiaqhavvekm
  liyakhtreyaefysqsnqllsygdvtrflsnntmvlytdvsqwdssqhntqpfrkgiim
  gldilanmtndakvlqtlnlykqtqinlmdsyvqipdgnvikkiqygavasgekqtkaan
  sianlaliktvlsrisnkhsfatkiirvdgddnyavlqfntevtkqmiqdvsndvretya
  rmnakvkalvstvgieiakryiaggkiffraginllnnekrgqstqwdqaailysnyivn
  rlrgfetdrefiltkimqmtsvaitgslrlfpservlttnstfkvfdsedfiieygttvd
  evyiqrafmslssqksgiadeiaasstfknyvtrlseqllfsknnivsrgialtekakln
  syapislekrraqisalltmlqkpvtfksskitindilrdikpfftvsdahlpiqyqkfm
  ptlpdnvqyiiqcigsrtyqieddgsksaisrliskysvykpsieelykvislheneiql
  ylislgipkidadtyvgskiysrdkyrilesyvynllsinygcyqlfdfnspdlekliri
  pfkgkipavtfilhlyaklevinyaikngswislfcnypksemiklwkkmwnitslrspy
  tnanffqephhhhhh
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >2r7xA (A:)
  gkynlilseylsfiynsvqipiyyssnselenrciefhskclensknglslrklfveynd
  vienatllsilsysydkynaverklvkyakgkpleadltvneldyennkmtselfptaee
  ytdslmdpailtslssnlnavmfwlekhendvaeklkvykrrldlftivastinkygvpr
  hnakyryeydvmkdkpyylvtwanssiemlmsvfshddyliakelivlsysnrstlaklv
  sspmsilvalvdingtfitneelelefsnkyvraivpdqtfdelnqmldnmrkaglvdip
  kmiqdwlvdrsiekfplmakiyswsfhvgfrkqkmldaaldqemyreytmlirdevvkml
  eepvkhddhllrdselagllsmssasngesrqlkfgrktifstkknmhvmddmanerytp
  giippvnvdkpiplgrrdvpgrrtriifilpyeyfiaqhavvekmliyakhtreyaefys
  qsnqllsygdvtrflsnntmvlytdvsqwdssqhntqpfrkgiimgldilanmtndakvl
  qtlnlykqtqinlmdsyvqipdgnvikkiqygavasgekqtkaansianlaliktvlsri
  snkhsfatkiirvdgddnyavlqfntevtkqmiqdvsndvretyarmnakvkalvstvgi
  eiakryiaggkiffraginllnnekrgqstqwdqaailysnyivnrlrgfetdrefiltk
  imqmtsvaitgslrlfpservlttnstfkvfdsedfiieygttvdevyiqrafmslssqk
  sgiadeiaasstfknyvtrlseqllfsknnivsrgialtekaklnsyapislekrraqis
  alltmlqkpvtfksskitindilrdikpfftvsdahlpiqyqkfmptlpdnvqyiiqcig
  srtyqieddgsksaisrliskysvykpsieelykvislheneiqlylislgipkidadty
  vgskiysrdkyrilesyvynllsinygcyqlfdfnspdlekliripfkgkipavtfilhl
  yaklevinyaikngswislfcnypksemiklwkkmwnitslrspytnanffqe
  

 • Chain 'B':
  Sequence, based on SEQRES records:
  >2r7xB (B:)
  mgkynlilseylsfiynsqsavqipiyyssnselenrciefhskclensknglslrklfv
  eyndvienatllsilsysydkynaverklvkyakgkpleadltvneldyennkmtselfp
  taeeytdslmdpailtslssnlnavmfwlekhendvaeklkvykrrldlftivastinky
  gvprhnakyryeydvmkdkpyylvtwanssiemlmsvfshddyliakelivlsysnrstl
  aklvsspmsilvalvdingtfitneelelefsnkyvraivpdqtfdelnqmldnmrkagl
  vdipkmiqdwlvdrsiekfplmakiyswsfhvgfrkqkmldaaldqlkteytenvddemy
  reytmlirdevvkmleepvkhddhllrdselagllsmssasngesrqlkfgrktifstkk
  nmhvmddmanerytpgiippvnvdkpiplgrrdvpgrrtriifilpyeyfiaqhavvekm
  liyakhtreyaefysqsnqllsygdvtrflsnntmvlytdvsqwdssqhntqpfrkgiim
  gldilanmtndakvlqtlnlykqtqinlmdsyvqipdgnvikkiqygavasgekqtkaan
  sianlaliktvlsrisnkhsfatkiirvdgddnyavlqfntevtkqmiqdvsndvretya
  rmnakvkalvstvgieiakryiaggkiffraginllnnekrgqstqwdqaailysnyivn
  rlrgfetdrefiltkimqmtsvaitgslrlfpservlttnstfkvfdsedfiieygttvd
  evyiqrafmslssqksgiadeiaasstfknyvtrlseqllfsknnivsrgialtekakln
  syapislekrraqisalltmlqkpvtfksskitindilrdikpfftvsdahlpiqyqkfm
  ptlpdnvqyiiqcigsrtyqieddgsksaisrliskysvykpsieelykvislheneiql
  ylislgipkidadtyvgskiysrdkyrilesyvynllsinygcyqlfdfnspdlekliri
  pfkgkipavtfilhlyaklevinyaikngswislfcnypksemiklwkkmwnitslrspy
  tnanffqephhhhhh
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records):
  >2r7xB (B:)
  gkynlilseylsfiynsvqipiyyssnselenrciefhskclensknglslrklfveynd
  vienatllsilsysydkynaverklvkyakgkpleadltvneldyennkmtselfptaee
  ytdslmdpailtslssnlnavmfwlekhendvaeklkvykrrldlftivastinkygvpr
  hnakyryeydvmkdkpyylvtwanssiemlmsvfshddyliakelivlsysnrstlaklv
  sspmsilvalvdingtfitneelelefsnkyvraivpdqtfdelnqmldnmrkaglvdip
  kmiqdwlvdrsiekfplmakiyswsfhvgfrkqkmldaaldqemyreytmlirdevvkml
  eepvkhddhllrdselagllsmssasngesrqlkfgrktifstkknmhvmddmanerytp
  giippvnvdkpiplgrrdvpgrrtriifilpyeyfiaqhavvekmliyakhtreyaefys
  qsnqllsygdvtrflsnntmvlytdvsqwdssqhntqpfrkgiimgldilanmtndakvl
  qtlnlykqtqinlmdsyvqipdgnvikkiqygavasgekqtkaansianlaliktvlsri
  snkhsfatkiirvdgddnyavlqfntevtkqmiqdvsndvretyarmnakvkalvstvgi
  eiakryiaggkiffraginllnnekrgqstqwdqaailysnyivnrlrgfetdrefiltk
  imqmtsvaitgslrlfpservlttnstfkvfdsedfiieygttvdevyiqrafmslssqk
  sgiadeiaasstfknyvtrlseqllfsknnivsrgialtekaklnsyapislekrraqis
  alltmlqkpvtfksskitindilrdikpfftvsdahlpiqyqkfmptlpdnvqyiiqcig
  srtyqieddgsksaisrliskysvykpsieelykvislheneiqlylislgipkidadty
  vgskiysrdkyrilesyvynllsinygcyqlfdfnspdlekliripfkgkipavtfilhl
  yaklevinyaikngswislfcnypksemiklwkkmwnitslrspytnanffqe
  

 • Chain 'X':
  No sequence available.

 • Chain 'Y':
  No sequence available.