PDB entry 2nyy

View 2nyy on RCSB PDB site
Description: Crystal structure of botulinum neurotoxin type A complexed with monoclonal antibody CR1
Class: toxin/immune system
Keywords: botulinum, neurotoxin, fab, protein antibody complex, toxin-immune system complex
Deposited on 2006-11-21, released 2006-12-26
The last revision prior to the SCOPe 2.08 freeze date was dated 2016-02-17, with a file datestamp of 2016-02-12.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.61 Å
R-factor: N/A
AEROSPACI score: 0.18 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

 • Chain 'A':
  Compound: Botulinum neurotoxin type A
  Species: Clostridium botulinum [TaxId:1491]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed): Domains in SCOPe 2.08: d2nyya1, d2nyya2, d2nyya3, d2nyya4
 • Chain 'C':
  Compound: CR1 monoclonal antibody
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • PDB 2NYY (0-End)
  Domains in SCOPe 2.08: d2nyyc1, d2nyyc2
 • Chain 'D':
  Compound: CR1 monoclonal antibody
  Species: Homo sapiens [TaxId:9606]
  Database cross-references and differences (RAF-indexed):
  • PDB 2NYY
  Domains in SCOPe 2.08: d2nyyd1, d2nyyd2, d2nyyd3
 • Heterogens: ZN, CA

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >2nyyA (A:)
  pfvnkqfnykdpvngvdiayikipnvgqmqpvkafkihnkiwviperdtftnpeegdlnp
  ppeakqvpvsyydstylstdnekdnylkgvtklferiystdlgrmlltsivrgipfwggs
  tidtelkvidtncinviqpdgsyrseelnlviigpsadiiqfecksfghevlnltrngyg
  stqyirfspdftfgfeeslevdtnpllgagkfatdpavtlahelihaghrlygiainpnr
  vfkvntnayyemsglevsfeelrtfgghdakfidslqenefrlyyynkfkdiastlnkak
  sivgttaslqymknvfkekyllsedtsgkfsvdklkfdklykmlteiytednfvkffkvl
  nrktylnfdkavfkinivpkvnytiydgfnlrntnlaanfngqnteinnmnftklknftg
  lfefykllcvrgiitsktksldkgynkalndlcikvnnwdlffspsednftndlnkgeei
  tsdtnieaaeenisldliqqyyltfnfdnepenisienlssdiigqlelmpnierfpngk
  kyeldkytmfhylraqefehgksrialtnsvneallnpsrvytffssdyvkkvnkateaa
  mflgwveqlvydftdetsevsttdkiaditiiipyigpalnignmlykddfvgalifsga
  villefipeiaipvlgtfalvsyiankvltvqtidnalskrnekwdevykyivtnwlakv
  ntqidlirkkmkealenqaeatkaiinyqynqyteeeknninfniddlssklnesinkam
  ininkflnqcsvsylmnsmipygvkrledfdaslkdallkyiydnrgtligqvdrlkdkv
  nntlstdipfqlskyvdnqrllstfteyikniintsilnlryesnhlidlsryaskinig
  skvnfdpidknqiqlfnlesskievilknaivynsmyenfstsfwiripkyfnsislnne
  ytiincmennsgwkvslnygeiiwtlqdtqeikqrvvfkysqminisdyinrwifvtitn
  nrlnnskiyingrlidqkpisnlgnihasnnimfkldgcrdthryiwikyfnlfdkelne
  keikdlydnqsnsgilkdfwgdylqydkpyymlnlydpnkyvdvnnvgirgymylkgprg
  svmttniylnsslyrgtkfiikkyasgnkdnivrnndrvyinvvvknkeyrlatnasqag
  vekilsaleipdvgnlsqvvvmkskndqgitnkckmnlqdnngndigfigfhqfnniakl
  vasnwynrqierssrtlgcswefipvddgwgerpl
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >2nyyA (A:)
  pfvnkqfnykdpvngvdiayikipnvgqmqpvkafkihnkiwviperdtftnpeegdlnp
  ppeakqvpvsyydstylstdnekdnylkgvtklferiystdlgrmlltsivrgipfwggs
  tidtelkvidtncinviqpdgsyrseelnlviigpsadiiqfecksfghevlnltrngyg
  stqyirfspdftfgfeeslevdtnpllgagkfatdpavtlahelihaghrlygiainpnr
  vfkvntnayyemsglevsfeelrtfgghdakfidslqenefrlyyynkfkdiastlnkak
  sivgttaslqymknvfkekyllsedtsgkfsvdklkfdklykmlteiytednfvkffkvl
  nrktylnfdkavfkinivpkvnytiydgfnlrntnlaanfngqnteinnmnftklknftg
  lfefykllcvrlcikvnnwdlffspsednftndlnkgeeitsdtnieanisldliqqyyl
  tfnfdnepenisienlssdiigqlelmpnierfpngkkyeldkytmfhylraqefehgks
  rialtnsvneallnpsrvytffssdyvkkvnkateaamflgwveqlvydftdetsevsia
  ditiiipyigpalnignmlykddfvgalifsgavillefipeiaipvlgtfalvsyiank
  vltvqtidnalskrnekwdevykyivtnwlakvntqidlirkkmkealenqaeatkaiin
  yqynqyteeeknninfniddlssklnesinkamininkflnqcsvsylmnsmipygvkrl
  edfdaslkdallkyiydnrgtligqvdrlkdkvnntlstdipfqlskyvdnqrllstfte
  yikniintsilnlryesnhlidlsryaskinigskvnfdpidknqiqlfnlesskievil
  knaivynsmyenfstsfwiripkyfnsislnneytiincmennsgwkvslnygeiiwtlq
  dtqeikqrvvfkysqminisdyinrwifvtitnnrlnnskiyingrlidqkpisnlgnih
  asnnimfkldgcrdthryiwikyfnlfdkelnekeikdlydnqsnsgilkdfwgdylqyd
  kpyymlnlydpnkyvdvnnvgirgymylkgprgsvmttniylnsslyrgtkfiikkyasg
  nkdnivrnndrvyinvvvknkeyrlatnasqagvekilsaleipdvgnlsqvvvmksknd
  qgitnkckmnlqdnngndigfigfhqfnniaklvasnwynrqierssrtlgcswefipvd
  dgwgerp
  

 • Chain 'C':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >2nyyC (C:)
  eivltqspatlslspgeratiscrasesvdsyghsfmqwyqqkpgqaprlliyrasnlep
  giparfsgsgsgtdftltisslepedfavyycqqgnevpftfgqgtkveikrtvaapsvf
  ifppsdeqlksgtasvvcllnnfypreakvqwkvdnalqsgnsqesvteqdskdstysls
  stltlskadyekhkvyacevthqglsspvtksfnrgec
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >2nyyC (C:)
  eivltqspatlslspgeratiscrasesvdsyghsfmqwyqqkpgqaprlliyrasnlep
  giparfsgsgsgtdftltisslepedfavyycqqgnevpftfgqgtkveikrtvaapsvf
  ifppsdeqlksgtasvvcllnnfypreakvqwkvdnalqsgnsqesvteqdskdstysls
  stltlskadyekhkvyacevthqglsspvtksfnrg
  

 • Chain 'D':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >2nyyD (D:)
  qvqlqesggglvqpggslrlscaasgftfkydymywvrqapgkglewvatisdggsytyy
  sdsvegrfttsrdnskntlylqmnslraedtaiyycsryryddamdywgqgtlvtvssas
  tkgpsvfplapsskstsggtaalgclvkdyfpepvtvswnsgaltsgvhtfpavlqssgl
  yslssvvtvpssslgtqtyicnvnhkpsntkvdkkvepkscdk
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >2nyyD (D:)
  vqlqesggglvqpggslrlscaasgftfkydymywvrqapgkglewvatisdggsytyys
  dsvegrfttsrdnskntlylqmnslraedtaiyycsryryddamdywgqgtlvtvssast
  kgpsvfplapsskstsggtaalgclvkdyfpepvtvswnsgaltsgvhtfpavlqssgly
  slssvvtvpssslgtqtyicnvnhkpsntkvdkkvep