PDB entry 1waj

View 1waj on RCSB PDB site
Description: dna polymerase from bacteriophage rb69
Deposited on 1997-04-13, released 1998-01-14
The last revision prior to the SCOP 1.71 freeze date was dated 1998-01-14, with a file datestamp of 1998-01-14.
Experiment type: XRAY
Resolution: 2.8 Å
R-factor: 0.21
AEROSPACI score: 0.22 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

PDB Chain Sequences:

 • Chain ' ':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1waj_ (-)
  mkefyltveqigdsiferyidsngrertreveykpslfahcpesqatkyfdiygkpctrk
  lfanmrdasqwikrmediglealgmddfklaylsdtynyeikydhtkirvanfdievtsp
  dgfpepsqakhpidaithydsiddrfyvfdllnspygnveewsieiaaklqeqggdevps
  eiidkiiympfdnekellmeylnfwqqktpviltgwnvesfdipyvynriknifgestak
  rlsphrktrvkvienmygsreiitlfgisvldyidlykkfsftnqpsysldyisefelnv
  gklkydgpisklresnhqryisyniidvyrvlqidakrqfinlsldmgyyakiqiqsvfs
  piktwdaiifnslkeqnkvipqgrshpvqpypgafvkepipnrykyvmsfdltslypsii
  rqvnispetiagtfkvaplhdyinavaerpsdvyscspngmmyykdrdgvvpteitkvfn
  qrkehkgymlaaqrngeiikealhnpnlsvdepldvdyrfdfsdeikekikklsakslne
  mlfraqrtevagmtaqinrkllinslygalgnvwfryydlrnataittfgqmalqwierk
  vneylnevcgtegeafvlygdtdsiyvsadkiidkvgeskfrdtnhwvdfldkfarerme
  paidrgfremceymnnkqhlmfmdreaiagpplgskgiggfwtgkkryalnvwdmegtry
  aepklkimgletqksstpkavqkalkecirrmlqegeeslqeyfkefekefrqlnyisia
  svssanniakydvggfpgpkcpfhirgiltynraikgnidapqvvegekvyvlplregnp
  fgdkciawpsgteitdlikddvlhwmdytvllektfikplegftsaakldyekkaslfdm
  fdf