PDB entry 1orv

View 1orv on RCSB PDB site
Description: crystal structure of porcine dipeptidyl peptidase iv (cd26)
Deposited on 2003-03-16, released 2003-05-06
The last revision prior to the SCOP 1.67 freeze date was dated 2003-05-06, with a file datestamp of 2003-05-06.
Experiment type: XRAY
Resolution: 1.8 Å
R-factor: 0.217
AEROSPACI score: 0.45 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1orvA (A:)
  srrtytltdylkstfrvkfytlqwisdheylykqennillfnaeygnssiflenstfdel
  gystndysvspdrqfilfeynyvkqwrhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwitws
  pvghklayvwnndiyvknepnlssqritwtgkenviyngvtdwvyeeevfsaysalwwsp
  ngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvripypkagaenptvkffvvdtrtlsp
  nasvtsyqivppasvligdhylcgvtwvteerislqwirraqnysiidicdydestgrwi
  ssvarqhieisttgwvgrfrpaephftsdgnsfykiisneegykhichfqtdksnctfit
  kgawevigiealtsdylyyisnehkgmpggrnlyriqlndytkvtclscelnpercqyys
  asfsnkakyyqlrcfgpglplytlhssssdkelrvlednsaldkmlqdvqmpskkldvin
  lhgtkfwyqmilpphfdkskkypllievyagpcsqkvdtvfrlswatylasteniivasf
  dgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieatrqfskmgfvddkriaiwgwsyggyvtsm
  vlgagsgvfkcgiavapvskweyydsvyterymglptpednldyyrnstvmsraenfkqv
  eyllihgtaddnvhfqqsaqlskalvdagvdfqtmwytdedhgiasnmahqhiythmshf
  lkqcfslp
  

 • Chain 'B':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1orvB (B:)
  srrtytltdylkstfrvkfytlqwisdheylykqennillfnaeygnssiflenstfdel
  gystndysvspdrqfilfeynyvkqwrhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwitws
  pvghklayvwnndiyvknepnlssqritwtgkenviyngvtdwvyeeevfsaysalwwsp
  ngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvripypkagaenptvkffvvdtrtlsp
  nasvtsyqivppasvligdhylcgvtwvteerislqwirraqnysiidicdydestgrwi
  ssvarqhieisttgwvgrfrpaephftsdgnsfykiisneegykhichfqtdksnctfit
  kgawevigiealtsdylyyisnehkgmpggrnlyriqlndytkvtclscelnpercqyys
  asfsnkakyyqlrcfgpglplytlhssssdkelrvlednsaldkmlqdvqmpskkldvin
  lhgtkfwyqmilpphfdkskkypllievyagpcsqkvdtvfrlswatylasteniivasf
  dgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieatrqfskmgfvddkriaiwgwsyggyvtsm
  vlgagsgvfkcgiavapvskweyydsvyterymglptpednldyyrnstvmsraenfkqv
  eyllihgtaddnvhfqqsaqlskalvdagvdfqtmwytdedhgiasnmahqhiythmshf
  lkqcfslp
  

 • Chain 'C':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1orvC (C:)
  srrtytltdylkstfrvkfytlqwisdheylykqennillfnaeygnssiflenstfdel
  gystndysvspdrqfilfeynyvkqwrhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwitws
  pvghklayvwnndiyvknepnlssqritwtgkenviyngvtdwvyeeevfsaysalwwsp
  ngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvripypkagaenptvkffvvdtrtlsp
  nasvtsyqivppasvligdhylcgvtwvteerislqwirraqnysiidicdydestgrwi
  ssvarqhieisttgwvgrfrpaephftsdgnsfykiisneegykhichfqtdksnctfit
  kgawevigiealtsdylyyisnehkgmpggrnlyriqlndytkvtclscelnpercqyys
  asfsnkakyyqlrcfgpglplytlhssssdkelrvlednsaldkmlqdvqmpskkldvin
  lhgtkfwyqmilpphfdkskkypllievyagpcsqkvdtvfrlswatylasteniivasf
  dgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieatrqfskmgfvddkriaiwgwsyggyvtsm
  vlgagsgvfkcgiavapvskweyydsvyterymglptpednldyyrnstvmsraenfkqv
  eyllihgtaddnvhfqqsaqlskalvdagvdfqtmwytdedhgiasnmahqhiythmshf
  lkqcfslp
  

 • Chain 'D':
  Sequence; same for both SEQRES and ATOM records: (download)
  >1orvD (D:)
  srrtytltdylkstfrvkfytlqwisdheylykqennillfnaeygnssiflenstfdel
  gystndysvspdrqfilfeynyvkqwrhsytasydiydlnkrqliteeripnntqwitws
  pvghklayvwnndiyvknepnlssqritwtgkenviyngvtdwvyeeevfsaysalwwsp
  ngtflayaqfndtevplieysfysdeslqypktvripypkagaenptvkffvvdtrtlsp
  nasvtsyqivppasvligdhylcgvtwvteerislqwirraqnysiidicdydestgrwi
  ssvarqhieisttgwvgrfrpaephftsdgnsfykiisneegykhichfqtdksnctfit
  kgawevigiealtsdylyyisnehkgmpggrnlyriqlndytkvtclscelnpercqyys
  asfsnkakyyqlrcfgpglplytlhssssdkelrvlednsaldkmlqdvqmpskkldvin
  lhgtkfwyqmilpphfdkskkypllievyagpcsqkvdtvfrlswatylasteniivasf
  dgrgsgyqgdkimhainrrlgtfevedqieatrqfskmgfvddkriaiwgwsyggyvtsm
  vlgagsgvfkcgiavapvskweyydsvyterymglptpednldyyrnstvmsraenfkqv
  eyllihgtaddnvhfqqsaqlskalvdagvdfqtmwytdedhgiasnmahqhiythmshf
  lkqcfslp