PDB entry 1kcw

View 1kcw on RCSB PDB site
Description: x-ray crystal structure of human ceruloplasmin at 3.0 angstroms
Class: oxidoreductase
Keywords: oxidoreductase, ceruloplasmin, multi-copper oxidase, plasma protein
Deposited on 1996-09-25, released 1997-02-12
The last revision prior to the SCOPe 2.07 freeze date was dated 2011-07-13, with a file datestamp of 2011-05-25.
Experiment type: XRAY
Resolution: 3 Å
R-factor: 0.22
AEROSPACI score: 0.2 (click here for full SPACI score report)

Chains and heterogens:

PDB Chain Sequences:

 • Chain 'A':
  Sequence, based on SEQRES records: (download)
  >1kcwA (A:)
  kekhyyigiiettwdyasdhgekklisvdtehsniylqngpdrigrlykkalylqytdet
  frttiekpvwlgflgpiikaetgdkvyvhlknlasrpytfhshgityykehegaiypdnt
  tdfqraddkvypgeqytymllateeqspgegdgncvtriyhshidapkdiasgligplii
  ckkdsldkekekhidrefvvmfsvvdenfswyledniktycsepekvdkdnedfqesnrm
  ysvngytfgslpglsmcaedrvkwylfgmgnevdvhaaffhgqaltnknyridtinlfpa
  tlfdaymvaqnpgewmlscqnlnhlkaglqaffqvqecnkssskdnirgkhvrhyyiaae
  eiiwnyapsgidiftkenltapgsdsavffeqgttriggsykklvyreytdasftnrker
  gpeeehlgilgpviwaevgdtirvtfhnkgayplsiepigvrfnknnegtyyspnynpqs
  rsvppsashvaptetftyewtvpkevgptnadpvclakmyysavdptkdiftgligpmki
  ckkgslhangrqkdvdkefylfptvfdeneslllednirmfttapdqvdkededfqesnk
  mhsmngfmygnqpgltmckgdsvvwylfsagneadvhgiyfsgntylwrgerrdtanlfp
  qtsltlhmwpdtegtfnveclttdhytggmkqkytvnqcrrqsedstfylgertyyiaav
  evewdyspqrewekelhhlqeqnvsnafldkgefyigskykkvvyrqytdstfrvpverk
  aeeehlgilgpqlhadvgdkvkiifknmatrpysihahgvqtesstvtptlpgetltyvw
  kipersgagtedsacipwayystvdqvkdlysgligplivcrrpylkvfnprrklefall
  flvfdeneswylddniktysdhpekvnkddeefiesnkmhaingrmfgnlqgltmhvgde
  vnwylmgmgneidlhtvhfhghsfqykhrgvyssdvfdifpgtyqtlemfprtpgiwllh
  chvtdhihagmettytvlqnedtksg
  

  Sequence, based on observed residues (ATOM records): (download)
  >1kcwA (A:)
  kekhyyigiiettwdyasdhgekklisvdtehsniylqngpdrigrlykkalylqytdet
  frttiekpvwlgflgpiikaetgdkvyvhlknlasrpytfhshgityykehegaiypdnt
  tdfqraddkvypgeqytymllateeqspgegdgncvtriyhshidapkdiasgligplii
  ckkdsldkekekhidrefvvmfsvvdenfswyledniktycsepekvdkdnedfqesnrm
  ysvngytfgslpglsmcaedrvkwylfgmgnevdvhaaffhgqaltnknyridtinlfpa
  tlfdaymvaqnpgewmlscqnlnhlkaglqaffqvqecirgkhvrhyyiaaeeiiwnyap
  sgidiftkenltapgsdsavffeqgttriggsykklvyreytdasftnrkergpeeehlg
  ilgpviwaevgdtirvtfhnkgayplsiepigvrfnknnegtyyspvppsashvaptetf
  tyewtvpkevgptnadpvclakmyysavdptkdiftgligpmkickkgslhangrqkdvd
  kefylfptvfdeneslllednirmfttapdqvdkededfqesnkmhsmngfmygnqpglt
  mckgdsvvwylfsagneadvhgiyfsgntylwrgerrdtanlfpqtsltlhmwpdtegtf
  nveclttdhytggmkqkytvnqcrrqsedstfylgertyyiaavevewdyspqrewekel
  hhlqeqnvsnafldkgefyigskykkvvyrqytdstfrvpverkaeeehlgilgpqlhad
  vgdkvkiifknmatrpysihahgvqtesstvtptlpgetltyvwkipersgagtedsaci
  pwayystvdqvkdlysgligplivcrrprrklefallflvfdeneswylddniktysdhp
  ekvnkddeefiesnkmhaingrmfgnlqgltmhvgdevnwylmgmgneidlhtvhfhghs
  fqykhrgvyssdvfdifpgtyqtlemfprtpgiwllhchvtdhihagmettytvlqn