Domain d3pnib_: 3pni B:

Shown in context of the chain.