Domain d5ndub2: 5ndu B:0-0

Shown in context of the chain.