Domain d1xpuc3: 1xpu C:129-417

Shown in context of the chain.