Domain d1wapu_: 1wap U:

Shown in context of the PDB entry.