Domain d3u6xo1: 3u6x O:2-62

Shown in context of the chain.