Domain d2xiua_: 2xiu A:

Shown in context of the chain.