Domain d1yijo1: 1yij O:1-115

Shown in context of the chain.