Domain d2jize2: 2jiz E:82-357

Shown in context of the chain.