Domain d1yijj1: 1yij J:4-145

Shown in context of the chain.